Tarek Atoui

WITHIN

Autres projets

Tous les projets

Tarek Atoui

WITHIN - Galerie Chantal Crousel (2017)


Tarek Atoui

WITHIN - ZKM (2016 - part of the New Sensorium exhibition)


Tarek Atoui

WITHIN - Bergen Assembly (2016 - in collaboration with Council)


Tarek Atoui

Matrix 258 - UC Berkeley (2015)


Tarek Atoui

WITHIN - Sharjah Biennal 11 (2013)