Wang Bing

The Walking Eye

Wang Bing

L'oeil qui marche

Wang Bing

Anthony Fiant — Wang Bing, un geste documentaire de notre temps