Wang Bing

Wang Bing, un geste documentaire de notre temps

Wang Bing

A film-maker in China today

Wang Bing

Un cinéaste en Chine aujourd'hui